Alg. voorwaarden Verkoper/Opdrachtgever

 

ALGEMENE VOORWAARDEN  VOOR VERKOPERS/OPDRACHTGEVERS

1. Definities

Opdrachtbevestiging: de overeenkomst waarbij opdrachtgever/verkoper aan Lunica Auction de opdracht geeft te bemiddelen bij het door middel van een veiling of onderhandse verkoop tot stand brengen van een of meerdere Koopovereenkomsten tussen opdrachtgever/verkoper en koper.
Aanvaarding: de verklaring van Lunica Auction namens Verkoper aan de Gebruiker dat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen middels het verzenden van een factuur.
Bemiddelingsovereenkomst is Opdrachtbevestiging al dan niet getekend inclusief deze algemene voorwaarden voor opdrachtgevers/verkopers.
Curator: een door de Rechtbank aangestelde beheerder  van een  faillissementsboedel, die  Lunica Auction de opdracht geeft  om Zaken namens hem/haar te verkopen.
Derden: degene die anders dan een  Curator, Lunica Auction de opdracht geeft om Zaken namens hem/haar te verkopen.
Gebruiker: een meerderjarig natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich op de Website heeft geregistreerd met het doel een bieding uit brengen op Zaken die Lunica Auction namens Verkoper verkoopt.
Koopovereenkomst: overeenkomst tussen Koper en Verkoper.
Koper: De Gebruiker waarvan een bieding is aanvaard.
Kavel: Een of meerdere Zaken die in één kavel op de Website van Lunica Auction te koop worden aangeboden.
Locatie: Plek waar zaken worden bekeken en opgehaald  worden.
Project: Geheel van activiteiten(één of meerdere veilingen/onderhandse verkopen enz.) afgesloten met een projectresultaat.
Startbod: De instelprijs (laagste bedrag) waarvoor een Kavel kan worden verkocht.
Opdrachtgever/Verkoper: De Curator of Derden zoals aangegeven als belanghebbende.
Website: Lunica-Auction.nl de website die op naam staat van Lunica.nl en gebruikt wordt voor betreffende veiling.
Zaken: Roerende goederen die, al dan niet in één kavel worden geveild.

2. Bemiddelingsovereenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van de bemiddelingsovereenkomst/opdrachtbevestiging tussen Lunica Auction en Verkoper  en zijn van toepassing op alle werkzaamheden. Lunica Auction bemiddeld slechts bij het tot stand brengen van een Koopovereenkomst en is derhalve nooit partij bij een Koopovereenkomst.
2.2 Verkoper geeft Lunica Auction opdracht de Zaken die Verkoper ter veiling/verkoop wenst in te brengen te onderzoeken, te inventariseren en op de Website te veilen, dan wel in onderling overleg onderhands te verkopen.  Al deze werkzaamheden maken deel uit van de opdracht.

3. De verkoop van ingebrachte Zaken

3.1 Nadat de Bemiddelingsovereenkomst/opdrachtbevestiging tot stand is gekomen, heeft Lunica Auction alsnog het recht om de door Verkoper ingebrachte Zaken niet ter veiling in te brengen of anderszins te koop aan te bieden. Indien Lunica Auction de Zaken niet ter veiling wenst in te brengen deelt Lunica Auction dit de verkoper mee binnen 3 weken na ontvangst nemen van de Zaken.
3.2 Lunica Auction heeft het recht de veiling te allen tijde te annuleren en/of om een veiling eerder of later dan in eerste instantie afgesproken op de Website staat vermeld te laten beginnen of beëindigen.
3.3 Lunica Auction is bevoegd zelf te beslissen over de wijze waarop Zaken in de veiling worden betrokken, beschreven en afgebeeld op de website. Tevens is Lunica Auction bevoegd zelf  te beslissen over de marketing, de promotie, de datum, de plaats en het verloop van de veiling.
3.4 De met Lunica Auction gesloten Bemiddelingsovereenkomst/Opdrachtbevestiging kan nooit door Verkoper worden beëindigd met als reden dat de opbrengst van de veiling niet voldoet aan het verwachtingspatroon van Verkoper.
3.5 Lunica Auction kan een Kavel uit de veiling terugtrekken wanneer  er gerede twijfels bestaan over de juistheid van de mededelingen gedaan door Verkoper.
3.5A Wanneer er sprake is van verlies of schade aan de Kavel als gevolg waarvan de Kavel niet in die staat verkeert op basis waarvan Lunica Auction heeft ingestemd met de veiling, is Lunica Auction gerechtigd de kavel uit de veiling terug te trekken.
3.5B Indien dit verlies of schade niet is veroorzaakt door Lunica Auction of derden werkend voor Lunica Auction, is Lunica Auction gerechtigd hiervoor een vergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding is 25% van het startbod of hoogste bod op het moment van het ontstaan van het verlies of schade met een minimum van € 25,--
3.6 Indien Verkoper Zaken uit de veiling terug trekt of zelf onderhands verkoopt of een veiling  in zijn geheel annuleert nadat Verkoper  de Bemiddelingsovereenkomst/Opdrachtbevestiging heeft ondertekend is Verkoper aan Lunica Auction een vergoeding verschuldigd.
3.6A Voor de vergeefs verrichte werkzaamheden door Lunica Auction en/of door haar ingeschakelde derden betaald Verkoper een vergoeding op basis van een uurtarief exclusief omzetbelasting, per medewerker alsmede de eventueel gemaakte reiskosten en andere onkosten.
3.7 Lunica Auction is niet verantwoordelijk voor Zaken die niet meer (in zijn geheel )op locatie van de veiling aanwezig zijn zoals omschreven in de Kavel bij de opname,  tenzij locatie van de veiling eigendom is van Lunica Auction.  Lunica Auction is te alle tijde gerechtigd dan een oplossing te zoeken met de Koper van deze Kavel.  Indien hier kosten uitkomen zijn die voor rekening van Verkoper.
3.8 Indien de veiling online staat (vanaf het moment dat de tijdklok gaat lopen) en de Verkoper dan Zaken uit de veiling terug trekt is de Verkoper te alle tijde een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt   25%  over het startbedrag van de Kavel waartoe deze Zaken behoren. Indien er al is geboden op een kavel worden de kosten (25%) over het hoogste bod bij het sluiten van de veiling berekend.
3.9 Het startbod wordt bepaald door Lunica Auction . De Zaken worden te allen tijde verkocht, ook aan het Startbod. Indien de Verkoper wil voorkomen dat de Kavel niet wordt gegund dient de Verkoper (na registratie)te zorgen dat hij het hoogste Bod plaatst. De gunning blijft dan achterwege. Lunica Auction brengt 10% van het door Verkoper uitgebrachte hoogste bod in rekening als vergoeding voor de gemaakte kosten, tenzij in de Opdrachtbevestiging anders afgesproken.  Verrekening vind plaats bij eindafrekening van veiling.
3.9A Het is mogelijk, onder voorwaarden, een minimumopbrengst te koppelen aan een kavel: - de kavel moet een te verwachten opbrengst hebben van minimaal € 250,-- (exclusief BTW)
3.10 Lunica Auction heeft exclusief het recht de Zaken die door de Koper zijn betaald maar niet worden opgehaald in te brengen in een nieuwe veiling aan een lager starttarief. Deze Zaken worden automatisch eigendom van Lunica Auction. Verkoper ontvangt uitsluitend de opbrengst die door eerste Koper is geboden.
3.11 Zaken die door Koper zijn gekocht en ondanks herhaaldelijk verzoek van Lunica Auction niet zijn betaald worden na afloop van de veiling, (14 dagen na sluitingstijd veiling),  weer eigendom van Verkoper. De rechten van de Koper vervallen 14 dagen na sluiting van de veiling.

4. rechten en plichten van Verkoper

4.1 Verkoper dient zich op verzoek van Lunica Auction te legitimeren.
4.2 Verkoper garandeert dat hij gerechtigd is de Zaken ter veiling aan te bieden. Op verzoek van Lunica Auction is Verkoper verplicht inlichtingen te verstrekken en deze eventueel met bewijs te onderbouwen met betrekking tot de herkomst van de te veilen Zaken.
4.3 De volledige schade die Lunica Auction lijdt, die het gevolg is van onjuiste, misleidende en/of onvolledige informatie van Verkoper, komt voor rekening van Verkoper. Verkoper vrijwaart Lunica Auction voor alle aanspraken van derden ter zake.
4.4 De rechten en plichten van Verkoper uit hoofde van deze algemene voorwaarden van opdrachtgevers/verkopers komen uitsluitend toe aan Verkoper. Het is niet mogelijk door Verkoper deze rechten en plichten over te dragen aan derden.

4.5 Verkoper is verplicht niet verkochte Zaken, uiterlijk 14 dagen na afgiftedag of eerste verzoek retour te nemen, indien deze op locatie staan van Lunica Auction.  Indien de Verkoper hier geen gehoor aan geeft  wordt Lunica Auction automatisch eigenaar van de zaken. Kosten voor afvoer zijn voor rekening van Verkoper. Deze kosten bedragen € 0,50/ per kg en worden in mindering gebracht op opbrengst.
4.6 Indien verkoper  tussentijds  (De tijd tussen ondertekening van de opdrachtbevestiging en uitbetaling van de opbrengst) een faillissement aanvraagt, en er al Zaken zijn verkocht door Lunica Auction,  en  wel of niet uitgeleverd, zal Lunica Auction  de opbrengst in Depot houden totdat er meer duidelijkheid bestaat  over de ontstane situatie. De netto opbrengst zal dan niet meer worden uitbetaald aan Verkoper maar aan Curator van de failliet.

5. Koopovereenkomst en levering

5.1 De Koopovereenkomst waarbij Lunica Auction is opgetreden als bemiddelaar komt tot stand door Aanvaarding waarbij Verkoper de Zaken verkoopt aan Koper gelijk Koper van Verkoper de Zaken koopt tegen betaling van de koopprijs.
5.2 Het risico van de Zaken gaat over van de Verkoper naar de Koper op moment van Aanvaarding. Op geen moment ligt het risico van de Zaken bij Lunica Auction.
5.3 Verkoper geeft toestemming en opdracht aan Lunica Auction om aan de Koper de mogelijkheid te verschaffen op een door Lunica Auction te bepalen plaats en tijd de Zaken geleverd te krijgen. 

6. Loon en betaling

6.1 Voor de door Lunica Auction  verrichte diensten/werkzaamheden  is Verkoper een vergoeding, bestaande uit een overeen te komen percentage over de omzet van de veiling en/of een vast bedrag eventueel  te vermeerderen met omzetbelasting verschuldigd aan Lunica Auction. Voorts kunnen bijkomende kosten door Lunica Auction bij Verkoper in rekening worden gebracht die betrekking hebben op de te veilen Zaken zoals kosten kijkdag, schoonmaakkosten, reiskosten, bewaar en opstalkosten, eigendomsvoorbehoud, stortkosten etc. Het is ook mogelijk dat Lunica Auction dossierkosten in rekening brengt
6.2 Na het sluiten van een veiling worden op een door Lunica Auction vast te stellen tijdstip automatisch facturen verzonden naar de Kopers. Deze facturen worden geïnd op de bankrekening van Lunica Auction.
6.3A  De opbrengst voor Verkoper is de bruto opbrengst en bestaat uit het hoogst geboden bedrag in euro, exclusief BTW,  zonder opgeld, tenzij anders afgesproken, bij Marge kavels. Bij BTW kavels ontvangt de Verkoper ook de BTW over het hoogst geboden bedrag.  Het opgeld is altijd voor Lunica Auction.
6.3B
Lunica Auction stelt ca. 21 dagen na de ophaaldag/afgiftedag de eindafrekening op.  Deze eindafrekening is een overzicht van de bruto opbrengst van de veiling ( betaalde kavels minus niet betaalde kavels) en de kosten vallende onder lid 6.1  Het verschil (opbrengst-kosten) is netto opbrengst,  wordt door Lunica Auction overgemaakt naar de bankrekening van Verkoper. Lunica Auction is te allen tijde gerechtigd vorderingen van Lunica Auction te verrekenen met aan Verkoper verschuldigde bedragen.
6.4 Indien kosten van de veiling hoger zijn dan de opbrengsten wordt het verschil door Lunica Auction in rekening gebracht bij de Verkoper. De Verkoper is verplicht deze factuur binnen 14 dagen na ontvangst te betalen.
6.5 Het overmaken van de opbrengst van de veiling aan Verkoper, zoals omschreven in artikel 6.3, vind in beginsel plaats binnen 7 dagen nadat Verkoper de eindafrekening heeft ontvangen.
6.6 Opbrengsten worden nooit contant uitbetaald.

7. Aansprakelijkheid Lunica Auction

7.1 Lunica Auction is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan ter veiling ingebracht Zaken en enig andere schade van Verkoper voortvloeiende uit de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst/Opdrachtbevestiging, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet van Lunica Auction.
7.2 De totale aansprakelijkheid voor directe schade ontstaan door enige toerekenbare tekortkoming van Lunica Auction is te alle tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door Lunica Auction gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indirecte schade ontstaan door enige toerekenbare tekortkoming van Lunica Auction wordt volledig uitgesloten.
7.3 Lunica Auction is gerechtigd in verband met haar dienstverlening derden in te schakelen. Lunica Auction is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen en onrechtmatige gedragingen van derden, tenzij de keuze van Lunica Auction voor deze derden aantoonbaar onzorgvuldig is geweest.
7.4 Het vorderingsrecht op schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, vervalt  30 dagen na de uitbetaling van de eindafrekening  door Lunica Auction of de betaling van de factuur door Verkoper.
7.5 De Zaken die door Verkoper ter veiling , op locatie, of de veilinglocatie van Lunica Auction zijn ingebracht worden door Lunica Auction niet verzekerd. De gebouwen en/of terreinen en bedrijfsmiddelen die niet toebehoren tot eigendom van Lunica Auction en van waaruit de veiling wordt gehouden of waarmee wordt gewerkt zijn eveneens niet verzekerd door Lunica Auction. Lunica Auction kan wel zorgen voor deze verzekeringen echter tegen betaling door Verkoper. Goederen ingebracht (bij o.a inbrengveilingen) door Verkoper op een locatie van Lunica Auction zijn niet verzekerd bij Lunica Auction tijdens de opslag, de duur van de gehele veiling/verkoop tot en met de retourname. De ingebrachte goederen blijven verzekerd bij verkoper middels o.a. inboedelverzekering tot aan moment van levering, overname door koper.
7.6 Indien Lunica Auction als gevolg van een overmachtssituatie  (waaronder, maar niet beperkt tot computerstoringen, oorlog, natuurrampen, stakingen, ziekten, tekortkomingen leveranciers) tekort komt in de nakoming van een van haar  verplichtingen, wordt Lunica Auction ontslagen uit haar contractuele verplichtingen, zonder dat Verkoper recht heeft op vergoeding van schade en kosten. Lunica Auction zal na een dergelijke gebeurtenis in redelijkheid trachten alsnog aan haar verplichtingen te voldoen met het recht op behoudt van de overeengekomen vergoedingen.

8. Rechten van Koper en/of Derden

8.1 Indien ten aanzien van Zaken aanspraken van derden uit hoofde van eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendomsvoorbehouden,  en/of rechten en al dan niet hiermee gelijk testellen aanspraken van derden  volgens Burgerlijk Wetboek geldend worden gemaakt, dient Verkoper dit direct te melden  aan Lunica Auction.  Lunica Auction zal dan in overleg met Verkoper aan Koper verzoeken de betreffende Zaken aan die derden af te geven dan wel anderszins een passende regeling met eventuele rechthebbende te treffen.  Koper is hieraan verplicht mee te werken en heeft recht op teruggaaf van de koopprijs. Lunica Auction zal betreffende Zaken terug geven aan diegene waarop eigendomsrecht van deze Zaken. Lunica Auction zal de kosten in rekening brengen bij Verkoper volgens artikel 6.
8.2 Indien de Verkoper een Curator is, is het bepaalde van artikel 7.19 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
8.3 Verkoper aanvaardt tevens de Algemene voorwaarden voor Koper/Gebruiker zoals die zijn vermeld op de website van Lunica Auction

9. Privacy

9.1 Lunica Auction neemt de door haar verkregen persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie.
9.2 Verkoper geeft Lunica Auction de toestemming voor het gebruik en opslaan van de geregistreerde gegevens.
9.3 Lunica Auction zal deze gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik. Lunica Auction zal deze gegevens niet zonder toestemming van Verkoper aan derden verstrekken, behoudens de verplichting volgens enige wettelijke bepaling of op bevel van het bevoegd gezag.

10. Slotbepalingen

10.1 Lunica Auction behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan Verkoper zijn verstrekt in werking. De nieuwe algemene voorwaarden zullen de voorgaande altijd vervangen tenzij anders aangegeven..
10.2 De eventuele algemene of specifieke voorwaarden of vewerkingsovereenkomsten van Verkoper worden door Lunica Auction uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bij strijdigheid gaan deze voorwaarden boven de voorwaarden van verkoper/opdrachtgever. 
10.2A Alle tarieven in deze voorwaarden zijn exclusief 21% BTW (nederland, hoogste tarief) tenzij anders vermeld.
10.3 Indien er sprake is van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst, is de Nederlandse tekst altijd bepalend.
10.4 De Bemiddelingsovereenkomst en deze algemene voorwaarden vallen onder het Nederlands recht. Ten aanzien van alle geschillen die ontstaan met betrekking tot deze algemene voorwaarden en de bemiddelingsovereenkomst is rechtbank in Maastricht bevoegd
10.5. Met deze versie vervallen alle voorafgaande versies van de Algemene Voorwaarden voor opdrachtgevers/verkopers.

 

VERSIE 23.5 – 5 pagina’s-  Per 01-05-2023, oude versies komen hiermee te vervallen