Alg. voorwaarden Koper/Gebruiker

Laatst gewijzigd op zaterdag 1 juni 2024

Met het instemmen van de algemene voorwaarden is het gebruiker van deze website bekend;

 • dat een uitgebracht bod bindend is.
 • dat een factuur op tijd betaald dient te worden.
 • dat de kavels op de afgiftedag worden opgehaald.
 • dat Lunica Auction geen garantie geeft op de kavels.
 • dat de algemene voorwaarden, hieronder in detail beschreven, zijn gelezen en akkoord verklaard
 • dat de gebruiker/koper bekend is met de nieuwe AVG (privacyverklaring)

Definities

In deze algemene veilingvoorwaarden GEBRUIKER /KOPER wordt verstaan onder:

 1. Lunica Auction:als zelfstandig organisator van veilingen en winkelverkopen in opdracht van derden.
 2. Gebruiker: degene die deze algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.
 3. Veiling: de openbare verkoop van zaken.
 4. Bieding: een door de Gebruiker voor een kavel of een combinatie van kavels geboden bedrag.
 5. Kavel: zaak, die, al of niet onder een veilingnummer, wordt geveild.
 6. Koopsom: het bedrag van de hoogste bieding vermeerderd met de volgende bedragen:
  - 18% opgeld (bij BTW- en marge goederen)
  en de wettelijk verschuldigde omzetbelasting over het hoogste bod plus opgeld, bij BTW goederen - Of alleen de wettelijk verschuldigde omzetbelasting over het opgeld bij marge goederen.
 7. Toewijzing: de verklaring aan de Gebruiker, houdende de mededeling dat de Kavel(s) tegen betaling van de Koopsom aan hem is toegewezen. Dit is het moment van ontvangst door koper van de pro-forma factuur.
 8. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s) aan gebruiker worden afgegeven, afgifte door gebruiker en/of door Lunica Auction ingeschakelde derden daaronder begrepen.
 9. Opdrachtgever: degene die Lunica Auction opdracht geeft tot het veilen van (een) Kavel(s).
 10. Voorwaarden: deze specifieke Algemene Voorwaarden voor Lunica Auction
 11. Consument: een natuurlijk persoon die buiten zijn beroep- of bedrijfsactiviteit handelt.
 12. Handelaar: een natuurlijk persoon die handelt binnen beroeps- of bedrijfsactiviteit.
 13. Staat: is de hoedanigheid waarin het goed zich bevindt op moment van bezichtiging dan wel Afname.
 14. Openbare veiling: is verkoopmethode waarbij zaken en diensten worden aangeboden onder leiding van een veilingmeester en waarbij koper persoonlijk aanwezig kan zijn.
 15. Excecutieveiling/faillissementsveiling: een door Lunica auction georganiseerde veiling in opdracht van executant.
 16. Koper: is diegene die als Gebruiker een bod plaatst op een Kavel op de website van Lunica Auction en bij het hoogste bod de Koopsom zal betalen waarna de aangeboden goederen uit deze Kavel zijn eigendom kunnen worden.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 De Voorwaarden gelden voor iedere Veiling, iedere Bieding, iedere in dat kader gesloten overeenkomst en/of (rechts)handelingen die tussen Lunica Auction en gebruiker worden gesloten dan wel verricht. Partijen kunnen te allen tijde overeenkomen van deze Voorwaarden af te wijken, mits dit schriftelijk geschied.

1.2 Gebruiker geeft door het deelnemen aan een Veiling te kennen bekend te zijn met deze Voorwaarden en in te stemmen met de Voorwaarden.

1.3 Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Gebruiker, van welke aard dan ook, is uitgesloten.

1.4 Voor zover een of meerdere van de bepalingen uit de Voorwaarden om welke reden dan ook, niet geldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.5 Lunica Auction behoudt zich het recht om de Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen aan Gebruiker ter kennis worden gebracht en/of zijn terug te vinden op de website.

1.6 Lunica Auction kan naast de Voorwaarden, bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Bijzondere veilingvoorwaarden zullen voorafgaand aan de Veiling waar zij betrekking op hebben, aan Gebruiker ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover bijzondere veilingvoorwaarden van Lunica Auction strijdig zijn met de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de bijzondere veilingvoorwaarden.

Artikel 2: Veilingprocedure

2.1 De wijze van voorbereiding en uitvoering van de Veiling worden uitsluitend door Lunica Auction bepaald. Dit betekent onder andere, doch niet uitsluitend, dat Lunica Auction de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de Veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, zonder opgave van redenen, personen al of niet tot de Veiling toe te laten, één of meer Kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) Kavels, een Bieding niet te erkennen en/of ongeldig te verklaren, de Veiling te schorsen, te hervatten, af te gelasten en/of andere naar haar oordeel (noodzakelijke) maatregelen te nemen. Lunica Auction heeft voorts het recht onjuistheden, door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een Veiling) gemaakte fouten (waaronder in elk geval ook begrepen fouten veroorzaakt door computerstoringen, systeemstoringen en/of andere technische storingen) te corrigeren, zonder dat daaraan door Gebruiker enig recht kan worden ontleend.

2.2 Gebruiker dient zich voor aanvang van de Veiling te laten registreren op de veilingsite. Door registratie geeft Gebruiker, Lunica Auction uitdrukkelijk toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken ten behoeve van de door Lunica Auction gedreven onderneming. Wat er met de gegevens wordt gedaan is terugtevinden in de Privacyverklaring. Gebruiker is te alle tijde zelf verantwoordelijk voor de verstrekte persoonsgegevens en e-mail adres ook al mochten deze door derden te zijn ingevuld. Een account wordt automatisch geblokkeerd indien er twijfels bestaan over de juistheid of volledigheid van de ingevulde gegevens. Lunica Auction zal aangifte doen bij het CMI (Centraal Meldpunt Identiteitsfraude) mocht blijken dat de verstrekte persoonsgegevens niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid met als doel de misbruik te maken van onze website.  

2.3 Gebruiker dient op eerste verzoek, indien noodzakelijk, aan te tonen dat hij kredietwaardig is.

2.4 Gebruiker is verplicht om door of namens Lunica Auction in het kader van een Veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.

2.5 Gebruiker wordt in de gelegenheid gesteld de Kavel(s) voorafgaand aan de Veiling te onderzoeken. Bij veilingen zonder kijkdag is Gebruiker altijd gerechtigd , na afspraak, de Kavel(s) te bezichtigen. Deze afspraak dient dan plaats te vinden op een door Lunica Auction aangegeven tijdstip. Omschrijvingen van Kavel(s) en alle inlichtingen door of namens Lunica Auction gedaan, worden naar beste weten gedaan, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Lunica Auction wordt ingestaan. Gebruikers kunnen aan bedoelde omschrijvingen en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlenen. Lunica Auction is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van Kavel(s).

2.6 Opdrachtgever is gerechtigd deel te nemen aan de Veiling en Biedingen uit te brengen op de door hem ter Veiling aangeboden Kavel(s).

2.7 Elke Bieding, waarbij biedingen die door Gebruiker zijn verricht, gelden als onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Bij het uitbrengen van een Bieding wordt Gebruiker geacht voor zichzelf te bieden en is hij persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn bieding voortvloeiende verplichtingen (o.a. verplichte betaling, afhalen op aangegeven tijdstip enz.). Indien Gebruiker verklaart namens een derde te handelen, blijft hij onverkort aansprakelijk jegens Lunica Auction.

2.8 Lunica Auction beslist of Toewijzing plaatsvindt. In beginsel vindt Toewijzing plaats aan de Gebruiker die de hoogste Bieding uitbrengt. Lunica Auction is bevoegd toe te wijzen aan een ander dan degene die de hoogste Bieding te hebben uitgebracht.

2.9 De koopovereenkomst komt tot stand tussen Opdrachtgever en Gebruiker. Het moment van Toewijzing is het moment waarop deze overeenkomst tot stand komt en waarop Gebruiker de Koopsom verschuldigd is.

2.10 Gebruiker ontvangt binnen 48 uur na afloop van de veiling waarop hij geboden heeft en hier de hoogste bieder is een pro-forma factuur per e-mail op het e-mail adres dat is aangegeven tijdens de registratie. Indien Gebruiker na 48 uur nog geen pro-forma factuur heeft ontvangen dient hij zelf, bij voorkeur per e-mail, contact op te nemen met Lunica Auction. Ook is deze factuur terug te vinden in het account van de Gebruiker onder " mijn facturen".

Artikel 3: Vergoeding en betaling

3.1 Gebruiker is aan Lunica Auction de Koopsom verschuldigd; Lunica Auction zal het aan Opdrachtgever toekomende deel afdragen.

3.2 Gebruiker dient de Koopsom uiterlijk bij Afname aan Lunica Auction te hebben betaald op de aangegeven wijze en in de door aangegeven valuta, bij gebreke waarvan verzuim zonder nadere ingebrekestelling intreedt.

3.3 Indien Gebruiker/Koper de Koopsom niet tijdig betaald danwel de gekochte Zaken niet afneemt is Lunica Auction gerechtigd opslag en verwijderingskosten in rekening te brengen te rekenen vanaf de dag van Afname. De opslagkosten bedragen € 5,-- per dag per kavel te rekenen vanaf de dag van Afname (1e afgiftedag). Verder is Lunica Auction gerechtigd, bij niet tijdige betaling, 15% aan incassokosten/administratiekosten, per maand,  in rekening te brengen vanaf de dag van Afname (1e afgiftedag)

3.4 Betaling vindt plaats zonder korting of verrekening.

3.5 Lunica Auction is gerechtigd om van Gebruiker bij of na Toewijzing van de Kavel(s) direct gehele of gedeeltelijke betaling van de Koopsom te vorderen en/of te vorderen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de verplichtingen van Gebruiker, bij gebreke waarvan Lunica Auction (in elk geval) gerechtigd is de Bieding niet te erkennen, ongeldig te verklaren en de Kavel(s) opnieuw te veilen of de Kavel(s) aan een ander toe te wijzen. Gebruiker is in dat geval van rechtswege in verzuim.

3.6 Een kavel wordt niet eerder geleverd dan na ontvangst van volledige Koopsom.

3.7 Buitenlandse kopers : Indien een buitenlandse koper voldoet aan de voorwaarde van intracommunautaire levering, wordt na controle van BTW identificatienummer en ontvangst van een door de koper ondertekende vervoers/export verklaring, waaruit het land van bestemming blijkt, het BTW bedrag verrekend. De levering is dan aan 0% BTW.

Artikel 4: Afname

4.1 Gebruiker is verplicht de aan hem toegewezen Kavel(s) af te nemen op de door Lunica Auction vastgestelde tijd en plaats onder overlegging van de toegezonden pro-forma factuur of factuurnummer. Op eerste verzoek van Lunica Auction dient Gebruiker zich bij Afname te legitimeren.

4.2 De levering van de Kavel(s) door Opdrachtgever aan Gebruiker wordt geacht plaats te vinden door Afname. Afname kan eerst plaatsvinden nadat de volledige Koopsom en het eventueel overige verschuldigde door Gebruiker is voldaan.

4.3 Gebruiker is verplicht informatie te verstrekken of instructies van Lunica Auction te volgen die (naar het oordeel van Lunica Auction) noodzakelijk zijn voor Afname, bij gebreke waarvan Lunica Auction gerechtigd is de Kavel(s) voor rekening en risico van Gebruiker op te slaan, onverminderd de overige rechten van Lunica Auction.

4.4 Indien voor Afname het noodzakelijk is de Kavel(s) te demonteren, dient Gebruiker daar, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg voor te dragen. Gebruiker staat bij Afname zelf in voor transport en vervoer van de Kavel(s), al dan niet door inschakelen van Derden. Gebruiker is aansprakelijk voor bij of in het kader van de Afname van de Kavel(s) veroorzaakte schade en vrijwaart Lunica Auction voor aanspraken van derden ter zake. Gebruiker is op eerste verzoek van Lunica Auction gehouden voldoende zekerheid te stellen voor het geval in het kader van de Afname van de Kavel(s) schade wordt veroorzaakt. Over door Gebruiker gestorte waarborgsommen wordt geen rente vergoed.

Artikel 5: Verzuim

5.1 Indien de toegewezen Kavel(s) niet binnen de daarvoor gestelde termijn door Gebruiker zijn betaald of afgenomen handelt de Gebruiker in strijd met één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden en is Gebruiker van rechtswege in verzuim. Lunica Auction is als dan in elk geval gerechtigd de Kavel(s) opnieuw te veilen, dan wel de Kavel(s) aan een ander toe te wijzen

5.2 Gebruiker/Koper is ook na verzuim gehouden de Koopsom en 15% incassokosten/administratiekosten aan Lunica Auction te betalen. Indien Lunica Auction de Kavel(s) op de in het vorige lid beschreven wijze opnieuw veilt, is Gebruiker gehouden de Koopsom te voldoen onder aftrek van het bedrag wat de uiteindelijke koper verschuldigd is aan Lunica Auction op grond van zijn Bieding. Voorts is Gebruiker gehouden de door hem veroorzaakte schade aan Lunica Auction te vergoeden, in elk geval bestaande uit de kosten voor het houden van een tweede veiling, transportkosten, opslagkosten en administratiekosten.
Door Gebruiker betaalde Kavel(s) die niet (door Derden) zijn opgehaald (op afspraak) binnen 30 dagen na datum van Afname (1e afgiftedag) komen te vervallen aan Lunica Auction. Er vind geen terugbetaling van de Koopsom plaats. Gebruiker/koper dient altijd zelf, actie te ondernemen, afspraak te maken, goederen te laten ophalen of goederen te laten opsturen.

5.3 Na Afname van de Kavel(s) kan Gebruiker geen rechten meer laten gelden jegens Lunica Auction.

5.4 Indien Afname niet mogelijk is door aan Gebruiker toe te rekenen omstandigheden heeft Lunica Auction het recht de Kavel(s) opnieuw te veilen, dan wel de Kavel(s) aan een ander toe te wijzen. Lunica Auction is in dat geval jegens de Gebruiker niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de betaalde Koopsom.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Lunica Auction is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken die voorafgaand, tijdens of na de Veiling is ontstaan of is veroorzaakt door de Veiling.

6.2 Lunica Auction is vanaf het moment van Toewijzing van de Kavel(s) niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de Kavel(s) veroorzaakt, het verloren gaan van de Kavel(s) daaronder begrepen.

6.3 Lunica Auction is niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken aan de Kavel(s Gebruiker kan zich er niet op beroepen dat de Kavel(s) behept is of zijn met een last of beperking die er niet op had mogen rusten.

6.4 Lunica Auction is niet aansprakelijk voor het niet voldoen van de Kavel(s) aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek.

6.5 Lunica Auction is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan de Kavel(s).

6.6 Lunica Auction is niet aansprakelijk voor in het kader van een Veiling veroorzaakte schade als gevolg van technische storingen, waaronder mede moet worden begrepen gebreken en/of storingen van hard- en/of software. Lunica is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade indien Gebruiker als gevolg van een computerstoring niet in staat is een Bieding uit te brengen.

6.7 Lunica Auction staat niet in voor een geslaagde eigendomsoverdracht. Lunica Auction aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid.

6.8 Lunica Auction is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

6.9 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Lunica Auction of haar leidinggevende ondergeschikten.

6.10 Elk vorderingsrecht van Gebruiker jegens Lunica Auction vervalt na verloop van 12 maanden nadat de termijn als bedoeld in artikel 4.1 van de Voorwaarden is verstreken, tenzij Gebruiker binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

6.11 Voor zover Lunica Auction op enigerlei wijze aansprakelijk is voor schade, geldt dat zij is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering. Voor zover de verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende Kavel(s).

Artikel 7: Herroepingsrecht en garantie

7.1 Lunica Auction is gehouden de Kavel zo volledig mogelijk en op de in het rechtsverkeer gebruikelijke wijze te omschrijven met vermelding van of verwijzing naar die bijzonderheden die de aard van de Kavel bepalen.

7.2 Alle beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de staat, foto's en alle overige gegevens, die onderdeel uitmaken van de Objectinformatie, zijn op basis van de op dat moment bekende gegevens naar beste weten verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de beschreven en de werkelijke situatie zijn echter niet uitgesloten. De foto's die onderdeel uitmaken van de Objectinformatie kunnen tevens zaken omvatten die geen onderdeel uitmaken van de Kavel.

7.3 De geregistreerde heeft een onderzoeksplicht: indien de Geregistreerde een Bod uitbrengt op basis van de Objectinformatie zonder de Kavel vooraf te hebben geïnspecteerd, of laten inspecteren, komt een onjuiste voorstelling van zaken van de Kavel voor zijn/haar rekening. Aan mededelingen van medewerkers en ingehuurd personeel van Lunica Auction over Kavels kunnen geen rechten worden ontleend.

7.4 Lunica Auction verstrekt met betrekking tot de Kavels geen enkele garantie van welke aard ook.

De Kavels worden verkocht in de staat waarin ze op het moment van Gunning verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Lunica Auction geeft op geen enkele wijze vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken. De Koper wordt geacht de door hem gekochte Kavel vooraf zorgvuldig te hebben geïnspecteerd.

Het is koper bekend dat Lunica Auction elektrische apparaten, klokken, sieraden, horloges e.d. nooit zal testen op de juistheid van werking en/of echtheid van het product. Marge goederen kunnen altijd gebruikerssporen bevatten, al staat het ook niet bij de kavel vermeld.

7.5.1 Indien koper een Consument betreft en er geen sprake is van een faillissementsveiling, executieveiling of vereffening, heeft koper- mits Opdrachtgever een Handelaar betreft – het recht om een tot stand gekomen koopovereenkomst binnen – 14 dagen na Afname van de goederen schriftelijk te ontbinden (herroepen).

7.5.2 Het is gebruiker bekend dat Lunica Auction uitsluitend in opdracht werkt en niet de eigenaar is van de aangeboden goederen. De eigenaren van de goederen zijn de Opdrachtgever en kunnen zowel particulieren als bedrijven zijn. 

7.5.3 Indien er bij de veiling staat omschreven " Dit is een Marge veiling" , is er GEEN herroepingsrecht  van toepassing daar opdrachtgever meestal een particulier is, tenzij anders vermeld.

7.6 Koper kan alleen rechten ontlenen aan artikel 7.5 indien onweerlegbaar blijkt dat de staat van de kavel bij de Afname niet overeenkomt met de kavel zoals, ter goeder trouw, is omschreven door Lunica Auction vooraf of tijdens de veiling. Koper moet onweerlegbaar kunnen aantonen dat hij op de bezichtiging aanwezig was en dat kavel bij bezichtiging in andere staat was dan bij Afname.

7.7 Consument is gehouden te terug te leveren kavels ongebruikt te laten. In de oorspronkelijke staat en verpakking terug te leveren.

7.8 Terugbetaling geschiedt  binnen 14 dagen na inlevering van deze kavel(s).
7.8.1 Bij herroepingsrecht betaald Lunica Auction uitsluitend de kavelkosten, opgeld, eventuele betaalde BTW en eventueel betaalde verzendkosten terug. Het terug te betalen bedrag is nooit hoger dan het totaal van de veilingfactuur+eventuele verzendkosten. 
7.8.2 De 14 dagen termijn van het herroepingsrecht gaat in gerekend vanaf de laatste ophaaldag van desbetreffende veiling. Later ophalen betekent geen uitstel van het herroepingsrecht. Voor items die worden verzonden gaat de herroepingstermijn in op de dag van ontvangst. 

7.9 Alle overige kosten, ook eventuele verzendkosten voor het retoureren van goederen in welke vorm dan ook,  voortvloeiend uit het herroepingsrecht zijn voor rekening van koper. Ook schadeclaims in deze en op welke wijze dan ook zullen door Lunica Auction worden afgewezen.

7.10 Koper/gebruiker is op de hoogte, bij het uitbrengen van een bod, door akkoordverklaring, dat het herroepingsrecht op een veiling, mogelijk van toepassing is

Artikel 8: Geschillen

8.1 Waar de veilingvoorwaarden van Lunica Auction in gebreke blijven zijn allereerst de algemene voorwaarden van Lunica Auction vof van toepassing

8.2 Op elke overeenkomst tussen Lunica Auction en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

8.3 Elk geschil tussen Gebruiker en Lunica Auction zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Maastricht